Warunki umowy

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu.
  2. Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest Apteka Pod Wagą z siedzibą w Szczecinie. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną.
  3. Apteka pod Wagą przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Użytkownikiem - użytkownik może kontaktować się za pomocą:
   • telefonicznego Biura Obsługi Klienta
   • poczty elektronicznej na adres e-mail: info@aptekapodwaga.co.uk
  4. W ramach Portalu udostępniane są usługi Internetowego Systemu Zamawiania Produktów, a także treści informacyjne z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia.
  5. Korzystanie z treści zawartych w Portalu Apteka Pod Wagą nie wymaga rejestracji. Rejestracja niezbędna jest dla skorzystania z Internetowego Systemu Zamawiania Produktów.
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  7. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi elektroniczne:
   1. Konto Użytkownika w Portalu Apteka Pod Wagą
   2. Formularz umożliwiający Użytkownikom złożenie zamówienia w Internetowym Systemie Zamawiania Produktów
   3. Newsletter
 2. Świadczenie usług elektronicznych.
  1. W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
  3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
   2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Użytkownika: adres e-mail oraz Hasło.
   3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Internetowym Systemie Zamawiania Produktów zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
   4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika stosownego zamówienia na stronie www.aptekapodwaga.co.uk
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Portalu oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
  5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: info@aptekapodwaga.co.uk
   2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
   3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
   4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 3. Dane osobowe użytkowników Portalu.
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Apteka Pod Wagą
  2. Dane osobowe użytkowników Portalu wykorzystywane są w celu:
   • świadczenia usługi Internetowego Systemu Zamawiania Produktów
   • wysyłania newslettera Apteka Poda Wagą, informującego o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na łamach Portalu, a także zawierającego materiały informacyjne i marketingowe z zakresu ochrony zdrowia.
  3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez użytkownika w celu skorzystania z Internetowego Systemu Zamawiania Produktów nie wymaga jego odrębnej zgody.
  4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w celu realizacji pozostałych usług Portalu, wymaga zgody użytkownika.
  5. Dane osobowe użytkowników są udostępniane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień w Internetowym Systemie Zamawiania Produktów oraz przesyłania - drogą email - informacji o rabatach i aktualnej ofercie Portalu, jak również materiałów informacyjno-marketingowych o tematyce zdrowotnej.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkowników Portalu jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.aptekapodwaga.co.uk w zakładce "Mój Profil". Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 4. Świadczenie usługi Internetowego Systemu Zamawiania Produktów: Oferta.
  1. Ofertą objęte są produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne (zwane dalej łącznie "Produktami"), dopuszczone do obrotu posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
  2. Sprzedaż Produktów oferowanych na Portalu nie jest sprzedażą wysyłkową.
  3. Internetowy System Zamawiania Produktów pozwala Użytkownikowi na składanie zamówień na Produkty objęte ofertą Portalu, w celu zapewnienia ich dostępności we wskazanej przez niego aptece ogólnodostępnej.
  4. Apteka Pod Wagą zastrzega sobie prawo zmiany oferty Internetowego Systemu Zamawiania Produktów w każdym czasie.
 5. Świadczenie usługi Internetowego Systemu Zamawiania Produktów: Ceny i sposoby płatności.
  1. Składając zamówienie, Użytkownik Portalu ponosi koszta związanych z jego realizacją.
  2. Wszystkie ceny podawane w Internetowym Systemie Zamawiania Produktów są cenami natto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są walucie funt brytyjski (GBP).
  3. Płatności realizujemy przy użyciu systemu PayPal, jak również przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. W celu dokonania płatności za produkty zamówione na Portalu nie jest konieczne posiadanie lub zakładanie konta PayPal.
 6. Świadczenie usługi Internetowego Systemu Zamawiania Produktów : Zamówienia.
  1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.aptekapodwaga.co.uk kierowanej przez Apteka Pod Wagą do odbiorców i potencjalnych Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
  2. Użytkownik każdorazowo otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
  3. Opłacone zamówienia wysyłamy od poniedziałku do soboty w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia płatności.
  4. W przypadku zamówienia produktów wymagających przechowywania ich w specjalnych warunkach (niskie temperatury, niska wilgotność) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób ich przechowywania od momentu ich odbioru. Apteka Pod Wagą nie przyjmuje zwrotów produktów wymagających przechowywania w niskich temperaturach.
  5. Odpowiedzialność za produkty od momentu odbioru od Apteka Pod Wagą ponosi podmiot świadczący usługi transportowe: Royal Mail, iPost.
  6. Dostawa zamówienych produktów odbywa się na wskazany przez Użytkownika adres w formularzu, jeżeli adres będzie podany błędnie i z tego powodu podmiot świadczący usługi transportowe będzie miał problem z dostarczeniem przesyłki Apteka Pod Wagą nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, a ewentualna ponowna wysyłka odbędzie się na koszt Użytkownika.
  7. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Użytkownika, Apteka Pod Wagą zastrzega sobie prawo obciążenia Użytkownika kosztami za wysyłkę.
  8. W razie nieobecności Użytkownika w momencie dostawy listonosz Royal Mail, pracownik iPostParcel powinien zostawić awizo nabywcy produktów z informacją o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym.
  9. Apteka Pod Wagą nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, a także zagubienia zamówienia, które są spowodowane ze strony podmiotu świadczącego usługi transportowe. W przypadku takiej sytuacji w momencie kontaktu z Apteka Pod Wagą zostaną podane dane podmiotu świadczącego usługi transportowe (Royal Mail, iPost) w celu wyjaśnienia sytuacji.
 7. Zwrot towaru przez konsumenta i procedura reklamacji.
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aptekapodwaga.co.uk
  2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób.
 8. Treści medyczne i farmaceutyczne zawarte na Portalu.
  1. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Portalu nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.
  2. Treści publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.
 9. Postanowienia końcowe.
  1. Apteka Pod Wagą nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
  2. Apteka Pod Wagą zastrzega sobie możliwość po uprzednim poinformowaniu użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu.
  3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.
  4. Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są w języku polskim.
  5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu.
  6. Apteka Pod Wagą zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych.
  7. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Prawa autorskie © 2019 Apteka Pod Wagą

P&T PL LTD registered in England and Wales, registration number: 08862156, registered office address: 24 Strathmore Avenue, Luton, England, LU1 3NZ
Tagi:Polska Apteka UK, drogeria UK, kosmetyki, odzywki
tel.: +44 7734395892, e-mail: info@aptekapodwaga.co.uk